Ruxandra Cesereanu DE CE PARIEZ PE JULIAN BARNES? 49 Flavia Teoc JURNAL PERUGIN (II) 53

Sincerozitate pentru a lua slăbire

Universitãþii nr. Eugen Criºan tel sau Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã neapãrat cu opiniile exprimate de acestea.

pierdeți în greutate prin creșterea metabolismului pierderea în greutate a greierului

Potrivit art. Întâi cã juriul de decernare, în frunte cu preºedintele sãu, criticul Cornel Ungureanu, a lucrat pe baza volumelor deja selectate de cãtre un juriu de nominalizãri, condus de criticul Dan Cristea. Deci, unele cãrþi, pe care noi le-am fi vrut nominalizate, de pildã volumul de versuri al lui Emilian Galaicu- Pãun, Armele grãitoare, sau cel al lui ªerban Foarþã, ori traducerea din Umberto Saba a lui Dinu Flãmând, nefigurând pe lista titlurilor nominalizate, selectate anterior, nu au mai putut fi incluse în competiþie.

Nu era tocmai inutilã o discuþie între jurii, cred.

Ruxandra Cesereanu DE CE PARIEZ PE JULIAN BARNES? 49 Flavia Teoc JURNAL PERUGIN (II) 53

Cei care vor alege în urmãtorii ani, dacã vor mai exista premii, autori, volume, o vor putea face. La poezie, cum se ºtie, Alexandru Muºina a luat un premiu meritat, pentru noutatea ºi originalitatea discursului sãu confesiv-minimalist, cu nucleele unei oneste imanenþe, unde pulseazã, paradoxal, misterul unui dincolo pierdut.

Nu altceva cultivã, dar altfel, sincerozitate pentru a lua slăbire, fireºte, Constantin Abãluþã, un soi de melancolicã poveste a omului concret, din secolul nostru, care pãºeºte, pe nesimþite, într-o lume fantasticã, sau Mircea Petean, într-o tonalitate energicã, dialogalã ºi ironicã, tot un demitizant, în fond, pentru ca Mircea Bârsilã sã remitizeze, sã resemantizeze spaþii agreste sau sã deseneze peisaje arhaic-câmpeneºti. Toate direcþiile lirice schiþate mai sus au desigur îndreptãþirea lor ºi originalitatea necesarã, ele respirã un aer postmodernist, chiar restaurãrile lirice ale piteºteanului, deoarece vorbim aici despre unele dintre cele mai valoroase volume din La festivitatea de premiere de la eleganta Fundaþie a regelui Carol I, actuala BCU, minunat refãcutã, poetul laureat a mãrturisit cã aºteapta premiul de 25 de ani.

La prozã, Cristian Teodorescu a convins juriul sã-i acorde premiul pentru Medgidia sa, evocatã cu farmec, roman sui-generis, un poliedru, un mozaic compus din capitole independente, autonome, publicate de fapt o parte în România literarã. Nici cartea, fermecãtoare altfel, a Ioanei Pârvulescu, nu e lipsitã de însuºiri, mai mult, ea trateazã tot o epocã relativ mai îndepãrtatã, începutul de secol al XIX-lea.

Dar sorþii au decis, cum ºtim.

cum să elimini grăsimea din jurul gurii tls slăbire

Volumul lui Cristian Teodorescu, Medgidia, oraºul de apoi, este solid ºi are personaje interbelice bine fixate caracterologic, social, ele participând la scrierea unei istorii tumultuoase, convulsive deseori.

Mentaliºtii lui Florin Premiile scriitorilor Adrian Popescu Manolescu, volum cu o tehnicã a realismului magic-livresc, a fost ºi el remarcat de juriu.

Opþiunile au mers spre clasicitatea verificatã, se vede. Farã probleme a fost câºtigarea premiului special de cãtre Gheorghe Ardeleanu cu cartea sa compactã, bine documentatã, insistent analiticã despre Steinhardt. Recuzarea conducerii din cadrul competiþiei a fost un gest onorant. Sincerozitate pentru a lua slăbire ºi critica literarã au scos în prim plan douã nume foarte cunoscute ºi apreciate, Marta Petreu ºi Mircea Mihãieº, douã volume mature ideatic, dense.

Dacã noutatea perspectivei analitice ºi curajul Martei Petreu se cunosc, iar despre cartea ei s-a scris mult, Mircea Mihãieº s-a impus printr-o carte la fel de unitarã ºi originalã ca perspectivã integratoare. Scorul strâns a demonstrat dificultatea alegerii unui autor care sã ia premiul Paul Sincerozitate pentru a lua slăbire ºi Dumitru Chioaru, meritorii autori ºi ei, au avut volume, de cronici, care au intrat în competiþie pe bunã dreptate, dar premiul e unul.

Dorinþa unor membri ai juriului de a i se acorda premiul de la secþiunea de criticã literarã, istorie literarã, eseu, ingenioasei cãrþi a lui Gelu Negrea, Dicþionarul subiectiv al personajelor lui Caragiale, A-Z, a fost contracaratã de argumentul cã volumul e o reeditare. Dinu Flãmând nu a intrat în competiþie, cu o excelentã tãlmãcire din Umberto Saba, de la Humanitas, pentru cã nu a fost nominalizat cu aceasta, ci cu Fernando Pessoa, Cartea neliniºtirii, ediþia a doua, deci un caz asemãnãtor cu cel al lui Gelu Negrea.

A câºtigat o pasionatã traducãtoare a lui Milorad Pavic, Mariana ªtefãnescu, traducând Celãlat trup.

pierdere în greutate sănătoasă în trei săptămâni pierdere în greutate coltrane

Debuturile rãsplãtesc, cum ºtim, un studiu doct despre Cãlinescu, autorul, criticul Andrei Terian practic nu a avut probleme, iar un poet total neconvenþional, Stoian G.

Bogdan, cu volumul Chipurile, de la Cartea româneascã, beneficiazã sincerozitate pentru a lua slăbire premiul pentru debut. Premiul naþional i-a revenit octogenarului Al. George, care l-a elogiat, în alocuþiunea sa, pe Adrian Marino, pentru acelaºi mod independent de a face critica ideilor, ca al sãu, apoi a vorbit, strãlucitor, despre sarãcie ºi rareori bunã-stare la scriitorii lumii.

rutina zilnică pentru a pierde grăsimea corporală sfaturi de pierdere în greutate chimen

Prima dintre ele este etapa dintre aniiatunci când autorii erau cunoscuþi sub numele de Aktionsgruppe Banat ºi participau la cercul literar Universitas din cadrul Facultãþii de Litere din Timiºoara. În aceastã perioadã au apãrut în reviste literare precum Neue Literatur sau Neue Banater Zeitung atât texte individuale, cât ºi texte colective ale membrilor grupului.

A doua etapã începe imediat dupã anulcând grupul a fost destrãmat de cãtre Securitate, iar membrii grupului au fost nevoiþi pe viitor sã acþioneze pe cont propriu. Majoritatea volumelor individuale de poezie ale foºtilor membri AKGB au fost publicate dupã ºi pânã în momentul emigrãrii în Germania, nu însã fãrã mari dificultãþi create de Securitate ºi intervenþii poetic vorbind sinistre din partea cenzurii.

A treia etapã începe odatã cu faimos mod de a pierde in greutate autorilor în Germania atunci încã de Vestînsã având în vedere cã autorii au emigrat în ani diferiþi, de exemplu Rolf Bossert înRichard Wagner înGerhard Ortinau înErnest Wichneraceastã etapã începe în momente diferite pentru fiecare dinte ei.

A treia etapã cuprinde scrierile autorilor publicate în Germania, în libertate. Majoritatea autorilor au publicat imediat cum au ajuns în Germania ºi au gãsit acolo un interes real pentru ceea ce aveau ei de spus, pentru varianta lor faþã de ceea ce însemna comunismul în România. Aceastã împãrþire reprezintã atât evenimentele social-politice care au influenþat literatura membrilor AKGB, cât ºi transformãrile interne ce þin de poezia ºi poetica sincerozitate pentru a lua slăbire.

În ciuda schimbãrilor ºi a diferitelor etape din literatura membrilor Aktionsgruppe Banat Aktionsgruppe Banat ºi exilul Ana-Maria Tãut existã un fir roºu constant al literaturii lor, anume raportarea la experienþa comunismului, la ororile lui ºi ale societãþii româneºti, de dinainte, dar ºi se dupã Revoluþia din Autorii, având în Germania posibilitatea de a se exprima liber, au scris în anii imediat de dupã emigrare, despre condiþiile în care au emigrat, consecinþele pe care le-au suferit în urma cererii depuse pentru paºaport: imposibilitatea de a scrie ºi publica texte, deºi oficial cenzura nu mai era reglementatã în România din Un exil forþat În prezent niciunul dintre foºtii membri Aktionsgruppe Banat, la fel ca niciunul dintre autorii din generaþia lor, nu trãiesc în România.

Plecarea lor nu a fost însã una naturalã, ci o emigrare forþatã. În anii 70 membrii AKGB ºi-au asumat alegerea de a nu pãrãsi þara ºi de a încerca sã acþioneze aici, sã schimbe societatea în care s-au pierderea de grăsime a sănătății femeilor, sã nu o pãrãseascã. La începuturi, ºi-au ales ca scop modificarea realitãþii dictatoriale româneºti prin literatura lor, pentru ca peste ani sã realizeze cã singura opþiune este emigrarea.

Idealismul ºi entuziasmul poeþilor au fost drastic dezamãgite atunci când aceºtia au realizat cât de departe pot merge represaliile Securitãþii, mai ales începând cu a doua jumãtate a anilor 70, când deja procesul de restalinizare a societãþii româneºti era în plinã desfãºurare.

Sfânta Liturghie a Sfântului Sfințit Mucenic Clement Romanul

Toþi scriitorii româno-germani au fost determinaþi de cãtre circumstanþele politice ºi sociale din România sã pãrãseascã aceastã þarã. Însã exodul minoritãþii germane din România înspre Germania a început dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial, în urma politicii de vinã colectivã pe care au impus-o autoritãþile române. Reprezentanþii minoritãþii germane, implicaþi sau nu în politica sau armata nazistã, au fost deportaþi în masã în Siberia ºi Zumba te ajută să slăbești. Poetul Gerhard Ortinau, membru al AKGB ºi printre cei mai talentaþi ºi critici poeþi ai generaþiei sale, s-a nãscut în Bãrãgan, în anulunde familia sa a fost deportatã pe considerentul cã aparþin minoritãþii germane ºi atât.

Tendinþa de a pãrãsi România a continuat ºi pe parcursul deceniilor urmãtoare. Astfel a fost fãrâmiþatã nu doar o minoritate veche de de ani, precum cea a saºilor, respectiv de de ani precum cea a ºvabilor, dar ºi o culturã ºi o tradiþie literarã imposibil de reconstruit.

سوره انعام

Autori precum Dieter Schlesak au emigrat în anii 70, urmaþi în anii 80 ºi la începutul anilor 90 de cãtre tot restul scriitorilor de limbã germanã din România. Singurul autor româno-german care nu a pãrãsit România decât dupã Revoluþie este Franz Hodjak, care a emigrat în Emigrarea, pãrãsirea spaþiului în care au acþionat, adaptarea la un nou mediu ºi la o nouã societate au reprezentat toate o traumã, care s-a transformat într-un topos al literaturii membrilor AKGB, dar ºi al altor scriitori emigranþi din aceeaºi generaþie sau din generaþii mai vechi.

Schimbarea majorã se reflectã imediat în literatura lor. O simplã privire la titlurile textelor, care au fost publicate la scurt timp dupã emigrare dezvãluie noile problematici, care au rezultat din 5 aceastã schimbare. Procesul emigrãrii s-a asemãnat mai degrabã cu o dezrãdãcinare forþatã, impusã de cãtre un regim dictatorial, ce a împins individul pânã peste marginea limitelor sale.

Toþi membrii AKGB au emigrat legal în Germania, depunând o cerere de emigrare, pentru validarea cãreia au aºteptat ani de zile, timp în care li s-a interzis sã publice, au fost marginalizaþi, terorizaþi psihic ºi fizic de cãtre membri ai Securitãþii. Procesul acesta a fost portretizat în toate aspectele sale schimonosite în povestirea Hertei Müller Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt Omul este un mare fazan în lume publicat în Berlin ul de Vest în anul ºi în care o familie îºi prostitueazã fiica pentru a facilita obþinerea paºaportului ºi astfel a permisiunii pentru emigrare.

moduri de a slim down pierdeți flexibilitatea în greutate

Libertatea ºi urmãrile ei Imediat dupã sosirea ºi stabilirea în Germania autorii AKGB au început sã acorde interviuri ºi la scurt timp sã publice cãrþi despre experienþa lor în România comunistã, despre trecerea într-o societate democratã, despre pãstrarea identitãþii în lumea nouã ºi amintirea lumii lãsate în urmã.

Aceastã falie, acest salt, s-au dovedit a fi fatale pentru unii dintre ei, ºi aici este vorba de Rolf Bossert care s-a sinucis la câteva luni dupã sosirea în Germania, punând un sfârºit celui care ar fi putut fi unul dintre cei mai importanþi poeþi contemporani de limbã germanã. Din aceastã rupturã s-au nãscut scrierile de imediat de dupã emigrare.

Reflecþiile asupra trecutului ºi asupra contrastelor dintre trecut ºi prezent nu sunt însã caracteristice exclusiv sincerozitate pentru a lua slăbire de dupã emigrare. Membrii fostei Aktionsgruppe Banat, precum ºi alþi autori din generaþia lor, au scris dupã emigrare ºi texte nonliterare, eseuri politice, memorii, studii sociologice.

Textele cu privire la adaptarea în noua þarã, sunt dublate de cele analitice cu privire la societatea ºi politica româneascã.

Este clar astfel cã dupã emigrare aceºti autori au rãmas atenþi la situaþia din România, exprimându-se în scris pe aceastã temã. Richard Wagner, Herta Müller, William Totok, dar ºi alþi autori din diferite generaþii au continuat sã analizeze societatea româneascã de dinainte ºi de dupã Revoluþia din Este evident faptul cã angajamentul pe care l-au proclamat înainte de plecarea din þarã a rãmas actual pentru ei, acesta transformându-se dintr-un angajament literar, social sau politic, întrun angajament existenþial faþã de o lume din care au fãcut parte, faã de ororile social-politice ale istoriei oamenilor, care i-a cuprins ºi pe ei.

Scrierile acestor autori cu tematicã referitoare la societatea româneascã, ficþionale sau nonficþionale, aºa cum au experimentat-o ei sau aºa cum este ea acum se întind pânã în prezent, iar imaginea României aºa cum reiese ea din aceste texte este una departe de a fi flatantã.

Ea este lipsitã de cosmetizãri, de minciuni mascate de conceptul de corectitudine politicã, nu este compromisã de tonul complacent al autovictimizãrii, al autoiertãrii, al uitãrii, al respingerii trecutului.

Articole recente

Vehemenþa cu care aceºti autori atacã problemele trecutului ºi ale prezentului lipseºte vocilor românilor atunci când fac referire la situaþia lor de atunci ºi de acum. Dincolo de naþionalism, de autoprezervare, de autoamãgire se aflã aceste texte, ale unor oameni, acum strãini României, dar care par a vedea situaþia mult mai clar, decât mulþi dintre românii de vazã sau de rând sunt dispuºi sã o facã.

Confruntarea cu trecutul Titlurile câtorva dintre textele analitice ale acestor autori vorbesc de la sine: Der Sturz des Tyrannen.

nici qd pierdere în greutate mecanism de pierdere în greutate dinitrofenol