Compendiu Volumul 1

Umji slăbește

Aberatie Aberalie uOOIatim JateraIA Aberatie cromaticl datoratl dependentei grosismentului unui sistem optic fatl de lungimea de undl a radiatiei luminoase.

Ca urmare, In cazuI utilidrii luminii allie, imaginea unui obiect de mici dimensiuni, furmatI pe un plan plasat perpeodicular pe aD opticl, prt2intl o margine coloratl.

După 2012, ca o dieta

Aberofie cromotial tronsversaJd. Ca urmarc, imaginea umJi punct situat pc au optid, In cazul utilizlrii luminii aIbe, este formatl dintr-o succesiune de pUDCte, de culori diferite, situate In lungul axei opiice. Abe- Aberatie de sferidtate Aberatie geometrici unui sistem optic, datorat!

Se manifest!

Aberape sfericd. AbmJIie sferlcd transversaliJ. Se manifestl, de ex. Aberatie de sferidtate Aberatie sferid transversali de sfericitate laterall v. Aberatie Abordare anaHtid Rezolvarea prin calcu1 numeric a problemelor legate de exploatarea imaginilor.

umji slăbește

Este un procedeu de observare indirect! In teledetectie const!

umji slăbește

Absorbtivitate v. Putere de absorbpe Aberatie zonall Defect al unui obiectiv manifestat prin deplasarea punctului focal, la modificarea desehiderii diafragmei. Sunt cauzate, in principal, de variatia indicelui de refractie, funqie de lungimea de undt a radiatiei luminoase. De asemenea, marimea imaginii unui obiect perpendicular pe au opticA este dependent!

umji slăbește

Se compenseazA, partial, prin utilizarea sticlelor cu compozitie specialA ~i prin forma lentildor ce intrA in componenta obiectivului camerei. Pot fi puse ~or In evidentl in cazul fasciculdor largi ~u a celor inguste dar inclinate fatI de axa slstemului.

umji slăbește

Din aceastl categorie de aberatii fac p~: aber~iile de deschidere aberafia umji slăbește sfencltate ~l coma ~i aberatiile de incliDare astigmatismul. Absorbtia depinde de lungimea de undt a radiap. Miirire a contrastului.

Ac:operire lateraJa Ac:operire lateraJa Suprapunerea aerofotogramelor din doull benzi invecinate de obicei cu eea. Suprapunere longitudinaM.

umji slăbește

Suprafata de teren reprezentatll pe doull aerofotograme imagini invecinate. Suprafilta de teren pentru care se dispune de imagini ce permit obtinerea de modele stereoscopice.

Full text of "Gheorghe Bratescu Freud Si Psihanaliza In Romania "

Ac:romat Sistem optic care se bucurll de proprietatea de acromatism. Se realizeazll, de obicei, prin combinarea de Ientile fabricate din materiale diferite. Ac:tinometrie Studiul calitativ ~i cantitativ al radiatiei solare.

Gradul de reprezentare a terenului pe fotografiile aerlene. Natura obiectelor aflate pe suprafata Acoperirea IidaruIui Suprafata de teren aeoperitll atAt de eltre impulsurile laser cAt ~i de cAmpui de vizare al receptorului.

ActuaIizarea dsteIor Proces de revizuire a datelor, prin modificare, adllugare sau eliminare, in vederea aducerii lor la zi. Actualizarea 12 13 Acuratete geodezica Exactitatea cu care este determinatli pozitia punctelor reprezentate pe hartli, fatA de un sistem de refe~~tA geodezie. In unele aplieatii practice, acur~tetea relativA este mai importantA. ZI,tla lor absolutli. Se exprimA prin cel mal mle unghi dintre douli umji slăbește vllzute simul~an in douli direetii invecinate, cu senzatla.

Acuitate netli intre douA zone vecine eu luminantA toarte diferitli. ExprimA umji slăbește tonului imaginii pe 0 directie perpendicular! Conversie analogand Con- pozitiei camerei ~i a altor informatii momentul aerofotografierii.

Dictionar SIG Donisa

Adaptarea ochiului Proces complex de modificare a diametrului irisului, funetie de conditiile de iluminare a obiectelor privite. ADAS System datelor. System datelor. System Data Acquisition Sistem aerospapal de aehizitie a 2.

Airborne Data Acquisition Sistem aeropurtat de achizitie a 3. Automatic Digital Annotation Sistem de inregistrare automatll.

Adtincime de penetrare. Adancime de v. Profunzimea Ad8ncimea culorii Numlirul de trepte de cuantificare utilizat pentru reprezentarea culorilor umji slăbește sistem numeric. Se poate exprima ~i ca nurnlr de bili utilizali in reprezentarea fieclrui pixel. Analog to Digital Converter Convertor analog-numeric.

Compendiu Volumul 1

Acuitate vizuala monoculara Capacitatea ochiului de a distinge punctele vecine ale ellror imagini se formeazli pe po~iuni di~erite ale retinei. Se apreciazll.

umji slăbește

Se poate exprima prin proeentajul obiectelor clasificate eronat. Este aptltudlnea unui sistem fotografie de a reda 0 limitli 1.